Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů na Relaxační Eden Masáže

Naším cílem je zajistit ochranu osobních údajů našich klientů a návštěvníků webu eden-relax.cz. Věnujeme zvýšenou pozornost transparentnosti zpracování osobních údajů v souladu s platnými předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679, známým jako GDPR. Tento dokument obsahuje podrobné informace o tom, jaké údaje sbíráme, jak je používáme, komu je mohou být odhaleny a jaká práva mají subjekty údajů vůči zpracování jejich osobních informací. Zavazujeme se k poskytování dostatečných informací o právech a povinnostech v rozsahu ochrany osobních údajů a jsme připraveni na vaše dotazy reagovat s plným nasazením a ve stanovených lhůtách.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů jsou základním dokumentem, který definuje, jak Relaxační Eden Masáže přistupuje k osobním údajům a jak je zpracovává. Ve všech fázích zpracování si klademe za cíl zajistit bezpečnost a ochranu dat proti jakémukoli neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zneužití. Klíčovým principem je minimalizace sbíraných údajů a omezení používání a uchovávání údajů pouze na nezbytně nutný čas. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonně, spravedlivě a transparentně, s ohledem na ochranu práv a svobod jednotlivců.

Práva subjektů údajů

Práva subjektů údajů jsou esenciální součástí ochrany osobních informací. Subjekty údajů mají právo vědět, jaké údaje o nich jsou shromažďovány, zpracovávány a jakým účelem. Tato práva zahrnují právo na přístup k údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Subjekty údajů mají také právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud mají za to, že zpracování jejich osobních údajů není prováděno v souladu s předpisy.

Zodpovědnost za ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů, v této roli působí Vladimír Novotný, sídlem Mahenova 2, 612 00 Brno-Černá Pole, Česká republika, je zodpovědný za zajištění ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo přání souvisejících s ochranou vašich osobních údajů můžete kontaktovat správce prostřednictvím emailu [email protected]. Zavazujeme se informovat subjekty údajů o jakémkoli porušení bezpečnosti osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud existuje riziko pro vaše práva a svobody. K dalším preventivním opatřením patří pravidelné revize a aktualizace bezpečnostních politik a procesů.

srp, 9 2023